برگزاری کلاس آموزش پیشگیری ، بیمار یابی ، مراقبت از کرونا توسط بسیج دانشجویی اندیمشک | موج چهارم