نمایشگاه از کرمان تا بغداد | موج چهارم

*بزرگترین نمایشگاه هنری تجسمی استان خوزستان

*به پاس گرامی داشت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

*کاری از بسیج دانشجویی اندیمشک